Saturday, May 15, 2010

St. James Park, London

© Ձյունիկ Վանեսյան

Այգին քաղաքի մարմինն է՝ կարելի է զարդարել, ձևափոխել, թաքցնել, տանջել, սիրել, ատել: Սիրված մարմինն ինքն իր հետ հաշտ է: Ու գեղեցիկ:

No comments: