Wednesday, January 23, 2008

Երազանքը կարող է շահութաբեր լինել

Ինչո՞ւ նման նորությունը երբեք թերթերի առաջին էջը չի զբաղեցնում: Ինչո՞ւ նման օրինակները դուրս են մնում դասագրքերից: Ինչո՞ւ ամեն երկրորդ հայաստանցին լսել է Համաշխարհային բանկի ու վարկի մասին, բայց երևի 1000-ից մեկն է լսել Յունուսի մասին: Չէ՞ որ մենք չենք ուզում այն, ինչ ստեղծել ենք: Կամ էլ սկսում ես կասկածել...

...We Create What We Want

We get what we want, or what we don't refuse. We accept the fact that we will always have poor people around us, and that poverty is part of human destiny. This is precisely why we continue to have poor people around us. If we firmly believe that poverty is unacceptable to us, and that it should not belong to a civilized society, we would have built appropriate institutions and policies to create a poverty-free world.

We wanted to go to the moon, so we went there. We achieve what we want to achieve. If we are not achieving something, it is because we have not put our minds to it. We create what we want.

What we want and how we get to it depends on our mindsets. It is extremely difficult to change mindsets once they are formed. We create the world in accordance with our mindset. We need to invent ways to change our perspective continually and reconfigure our mindset quickly as new knowledge emerges. We can reconfigure our world if we can reconfigure our mindset.

The Nobel Lecture given by The Nobel Peace Prize Laureate 2006, Muhammad Yunus
(Oslo, December 10, 2006)

Ելույթն արժի ամբողջությամբ կարդալ:

Հաջորդ երկու դասերի թեման արդեն գիտեմ որն է...

No comments: