Tuesday, February 12, 2008

Արևահամ

Intellectuals often become champions of the masses to achieve their own self-fulfillment. But this is a new phenomenon, since the elites ignore the intellectuals. What worried Gandhi most was the hardness of heart of the educated. They do not stop until they’re convinced they’ve convinced everyone they are right, since to their mind their truth can be the only truth. Intellectuals, artists are handmaidens of the powerful, no real concern for the lower classes, more likely disdain.

Eric Hoffer, The Ordeal of Change
(Thanks Tom!)

Միտքը ճշմարտության ճանապարհին զոհեր է տալիս` բարություն, կարեկցանք, լիաթոք ծիծաղ... Վերջում տեղ է հասնում մտքի կմախքը...

Եթե պետք է ընտրել ճիշտ և ջերմ լինելու միջև, ես ընտրում եմ ճշմարտություն փնտրող (թեև "կակղամորթի" պիտակը երբեմն վիրավորական է թվում:-)) և ջերմ լինելը...

No comments: