Saturday, February 23, 2008

17:05 / Երևան / Սայաթ-նովա պողոտա

"Լե-վոն" x 2 րոպե
"Լե-վոն նա-խա-գահ" x 2 րոպե
"Սեր-ժիկ հե-ռա-ցիր" x 2 րոպե
"Մի-ա-ցում" x 2 րոպե

10 րոպե: Երթն ավարտվում է...

5000-անոց բազմությունից մեկը գոնե կարո՞ղ է գոռալ "Արդարություն".......... 4 վանկը շատ ավելի երկար է, քան 2-ը............

Փետրվար 25. Միգուցե ե՞ս կարող էի լինել "Արդարություն" գոռացողը: Ցավում եմ, բայց չեմ կարող անել "Լևոն" գոռացող ամբոխի հետ: Իսկ էստեղ կարող եմ. http://narjan.livejournal.com/252568.html

No comments: