Thursday, July 31, 2008

...

Տեսնես ով առաջին անգամ որոշեց, որ կողքինին կարելի է խորհուրդ տալ: «Պետք է»... Ավելի վատ բառ չկա էս աշխարհում: «Պետք է ուտել, չուտել, գրել, չգրել, զանգել, չզանգել, մտածել, չմտածել»:

No comments: